HOW CORRUGATED BOX ARE MADE?
     1. บริษัท ASA group ได้รวบรวมกระดาษลูกฟูกที่ผ่านการใช้งานแล้วทั้งภายในและภายนอกประเทศ มาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ที่โรงงานกระดาษ (Asia Kraft Paper)
     2. Asia Kraft Paper ได้ทำการผลิตกระดาษคราฟท์ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการทำกล่องกระดาษลูกฟูกของบริษัท ในเครือ ASA group
     3. บริษัท ASA Container, ASA Boxboard Container และ ASA corrugated container ได้นำกระดาษคราฟท์มาผลิตเป็นกล่องกระดาษลูกฟูก เพื่อนำส่งไปยังลูกค้า  หลากหลายประเภท
     เช่น Consumer,เครื่องใช้ไฟฟ้า,อุตสาหกรรมก่อสร้าง   
     4. ซึ่งลูกค้าประเภทต่าง ๆ สามารถนำกล่องกระดาษลูกฟูกจาก ASA group ไปบรรจุสินค้าแล้วส่งต่อไปยังผู้บริโภคต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
     5. ลูกค้าในเครือ ASA group นอกจากได้สินค้าที่มีคุณภาพแล้ว ยังมั่นใจได้เลยว่าบรรจุภัณฑ์ที่ใช้นั้นเป็นกล่องที่สามารถนำกลับมา Recycle ใหม่ได้ 100% โดยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
     6. ทาง ASA group  จึงมีคำขวัญ (Your Packing Solution) ซึ่งบ่งบอกว่าเราต้องการเป็นผู้นำในด้านผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกเพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด


ผลิตภัณฑ์และบริการ
HEAD OFFICE : ASA GROUP
COPYRIGHT © 2018 ASA GROUP ALL RIGHTS RESERVED.