HOW CORRUGATED BOXES ARE MADE?
1. กระบวนการรีไซเคิล
บริษัท ASA group ได้รวบรวมกระดาษลูกฟูกที่ผ่านการใช้งานแล้วทั้งภายในและภายนอกประเทศ มาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ที่โรงงานกระดาษ (Asia Kraft Paper)
2. ผลิตกระดาษคราฟท์
Asia Kraft Paper ได้ทำการผลิตกระดาษคราฟท์ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการทำกล่องกระดาษลูกฟูกของบริษัท ในเครือ ASA group
3. ลูกค้า
บริษัท ASA Container, ASA Boxboard Container และ ASA corrugated container ได้นำกระดาษคราฟท์มาผลิตเป็นกล่องกระดาษลูกฟูก เพื่อนำส่งไปยังลูกค้า  หลากหลายประเภท     เช่น Consumer,เครื่องใช้ไฟฟ้า,อุตสาหกรรมก่อสร้าง  
4. บรรจุภัณฑ์
ซึ่งลูกค้าประเภทต่าง ๆ สามารถนำกล่องกระดาษลูกฟูกจาก ASA group ไปบรรจุสินค้าแล้วส่งต่อไปยังผู้บริโภคต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ลูกค้าในเครือ ASA group นอกจากได้สินค้าที่มีคุณภาพแล้ว ยังมั่นใจได้เลยว่าบรรจุภัณฑ์ที่ใช้นั้นเป็นกล่องที่สามารถนำกลับมา Recycle ใหม่ได้ 100% โดยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
6. ความพึงพอใจของลูกค้า
ทาง ASA group  จึงมีคำขวัญ (Your Packing Solution) ซึ่งบ่งบอกว่าเราต้องการเป็นผู้นำในด้านผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกเพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด
HEAD OFFICE : ASA GROUP
COPYRIGHT © 2018 ASA GROUP ALL RIGHTS RESERVED.